Hubungan Ilmu Akhlak Dengan Ilmu Tasawuf

Hubungan Ilmu Akhlak Dengan Ilmu Tasawuf

Hubungan Ilmu Akhlak Dengan Ilmu Tasawuf

Hubungan Ilmu Akhlak Dengan Ilmu Tasawuf

Menurut Harun Nasution

ketika kita mempelajari tasawuf ternyata pula bahwa Al Qur’an dan Hadits mementingkan akhlak. Masalah yang menonjol dalam tasawuf adalah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah dalam Islam erat kaitannya dengan pendidikan akhlak. Ibadah dalam Al Qur’an dikaitkan dengan takwa, dan takwa berarti melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, yakni orang yang berbuat baik dan jauh dari yang tidak baik.

Dapat dikatakan bahwa sebelum kita bertasawuf kepada Allah (benar-benar mendekatkan diri kepada Allah) kita diharuskan untuk merubah dan memperbaiki akhlak (perbuatan) kita terlebih dahulu agar kita bisa benar-benar melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Akhlak secara substansial adalah sifat hati (qalbu) yang tercermin dalam perilaku seseorang. Antara akhlak dan tasawuf pada pelaksanaannya adalah untuk mengatur hubungan antara manusia dan tuhannya dan hubungan antara sesama manusia . jika dihubungkan dalam hubungan sesama manusia, bahwa sebagai makhluk sosial, dalam menjalin hubungan terhadap sesama makhluk baik didalam masyarakat, kedua orangtua bahkan secara individu harus senantiasa menjaga nilai-nilai akhlak.

Dan dengan akhlak dan tasawuf, umat islam hendaknya terus berusaha membentuk serta menjaga sikap dan mental yang selalu memelihara kesucian diri, kebersihan hati, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban demi kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana dengan penuh keikhlasan, kepasrahan, dan ketenangan jiwa.


Sumber: https://youtubers.id/wash-pets-apk/